මහවැලි එල් කලාපයේ ඇහැටුගස් වැව පාලම අභිනවයෙන් ජනතා අයිතියට පත්කිරීම හා වැලිඔය හරිත උයන ආරම්භ කිරීමට සමගාමීව කිරිඉබ්බන් වැවේ මිරිදිය මත්ස්ය කර්මාන්තය දියුණු කිරීම අරමුණු කරගනිමින් මිරිදිය මත්ස්ය පැටව් කිරිඉබ්බන් වැවට මුදාහැරීම මහවැලි සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය රොෂාන් රණසිංහ මහතාගේ ප්රධානත්වයෙන් සිදුකෙරිණි. මෙහිදී ගම්වාසීන් සමග සාකච්ඡා කළ රාජ්ය අමාත්යතුමන් ප්රකාශ කළේ මහවැලි එල් කලාපය තුළ සියළු වැව් කඩිනමින් ප්රතිසංස්කරණය කොට ග්රාමීය ආර්ථිකය නගා සිටුවීමට උපරිමව කටයුතු කරන බවයි. මෙම අවස්ථාවට වැලිඔය ගම්වාසීන්ට අමතරව ප්රාදේශීය දේශපාලන නායකයින්, ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ නිළධාරින් රැසක් එක්ව සිටියහ.මාධ්‍ය ඒකකය

මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයකිරිඉබ්බන් වැවේ මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්තය දියුණු කිරීම